Meniu Uždaryti

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „Svajonių siuvinėjimas“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis.“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.svajoniusiuvinejimaslt “ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „www.svajoniusiuvinejimas.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

1.3. Internetinės parduotuvės „www.svajoniusiuvinejimas.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, o Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas, laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

2.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti pateiktus užsakymus, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo. Apmokėjimo už prekes tvarka ir terminai nustatyti šių Taisyklių 8 skyriuje.

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. paštu ([email protected]) arba susiekęs su Pardavėju telefonu (tel. nr: 868553320). Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas ištaiso/patikslina ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. 

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu [email protected], nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.4. Taisyklių 3.3 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) nuostatas laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

3.5. Sutarties atsisakymo pagal Taisyklių 4.3 punktą taisykles nustato LR civilinis kodeksas Civilinio kodekso 6.22810 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.6. Pirkėjas (vartotojas) teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norit apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1 . Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 7 skyrius bei pristatymo informacijos puslapis).

4.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas (vartotojas) privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta Pirkėjui) Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų.

5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo, kaip numatyta Taisyklių 7 skyriuje.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

6.5. Pirkėjui (vartotojui) pasinaudojus Taisyklių 4.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.7. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Atsiskaitymas grynais atsiimant prekes iš ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ atstovo

Atsiskaityti grynais pinigais galima atsiimant užsakymą iš mūsų atstovo. Tokiu atveju Jums vis tiek reikia suformuoti užsakymą internetu ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ parduotuvėje, kad mes galėtumėme pagaminti Jūsų užsakomas prekes. Kai užsakymas paruoštas atsiėmimui, Jums yra išsiunčiamas apie tai informuojantis elektroninis laiškas. Rezervuotos prekės saugomos penkias darbo dienas. Jeigu per tiek laiko neatsiimate užsakymo, tuomet rezervacija panaikinama ir prekės grąžinamos į prekybą. Atsiskaityti banko kortelėmis kol kas galimybės nėra.

7.2 Atsiskaitymas per sistemą Paysera.lt

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą per paysera.lt sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti:

– Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba

– parduotuvių MAXIMA kasose

– kioskuose pažymėtuose „Lietuvos spauda“ ir „Rkiosk“ ženklais visoje Lietuvoje.

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Paysera.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

Norint atsiskaityti MAXIMA kasose arba spaudos kioskuose, privalėsite atsispausdinti specialų kvitą su brūkšniniu kodu, kurį reikės pateikti kasoje. Todėl norėdami atsiskaityti šiais būdais, turite turėti spausdintuvą.

Apmokėjimą per Paysera.lt matysime iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos „www.svajoniusiuvinejimas.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pagal LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnį pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Terminas reikalavimams dėl gabenamų ar paštu siunčiamų daiktų trūkumų pareikšti skaičiuojamas nuo daiktų atgabenimo į paskirties vietą dienos.

8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

9.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Jei iškilo kažkokių klausimų, nedvejodami kreipkitės telefonu Tel: 8 68553320 arba el. paštu [email protected] Malonaus apsipirkimo! ”www.svajoniusiuvinejimas.lt“ kolektyvas

TAPK SVAJONIŲ SIUVINĖJIMO ŠEIMOS NARIU

NAUJI PRENUMERATORIAI GAUS 5% NUOLAIDOS KODĄ, KURĮ GALĖS PANAUDOTI VIENAM APSIPIRKIMUI

Gaukite karščiausias naujienas apie nuolaidas, specialius pasiūlymus ir naujus produktus!

Holler Box